English - Ilocano Dictionary


English - Ilocano DictionaryNothing - naimas na idengdeng

Incoming - agpak pakadan agawid

Juice - taga salakan ti basol tayo

Ceiling - palayaw ni celina

Say it - garampang nga babae

Rating - nagtubo nga lasag

To Call - nagsina nga tulang

To Cling - nagan ti billit

A Claw - pagga-o ti innapoy

Turn it - naka isbo ti bassit

The Goal - lider ti goin bulilit

Dully Can - pagluttuan ti makan

Table - natangkken na takki

Cotton - babassit na agkakarayam jay nasam-it

Waiting - tayaan iti numero

A Booth - nakali nga daga

Arm men - agdiga ti mabalin nga manobyo wenno nobya

Aging kit - marigatan na umanges

A Tongue - isagana para kadagiti kararwa

Back - baket nga balasang

Bug teeth - agmauyong, adda dadael utek na

Buttock - agbirok ti kabibi jay karayan

Cruising - pummurarw nga kudil no kudkudem, awan losyon na

Dog gong - timmangken nga buteg

Dog Youth - narugit ken nawara

Jack it - pagbadu a nu nalamiis

Free - pinabassit nga paggawag ken kumpare

Mutton - dakkel ti bagi na

Nursing - palayaw ni baket narcisa

Pan rest - iruar ti buteg jay agong0 comments:

Post a Comment

 
 
 

Join the Pamatay na Banat Club